Στρατηγικές μάθησης: «να μάθουν πώς να μάθουν»

1)      Καθοδηγούμενες Σημειώσεις – Σπονδυλωτό Διάγραμμα
Χρησιμοποιούμε σκελετό του μαθήματος.
Εμπεριέχεται, αρχικά, η κεντρική ιδέα της ενότητας: Προστίθενται όροι ή λέξεις κλειδιά, φράσεις ορισμοί με συσχετιζόμενα θέματα και αντίθετες απόψεις.

2)      Επαναλαμβάνεται το προηγούμενο αλλά χρησιμοποιούνται οπτικές νύξεις με
κενά λέξεων, τίτλων κλπ.

3)      Στο Σπονδυλωτό Διάγραμμα χρησιμοποιούνται λέξεις όπου μας πληροφορούν
για κάποιο θέμα, το οποίο με τη χρήση άνω κάτω τελείας επεξηγείται.

4)      Χρήση γνωστικών χαρτών ή ιστών.

5)      Χρήση Σχεδιαγραμμάτων.

6)      Εγγραφή κύριων σημείων στον πίνακα ή σε έντυπο (ευμεγέθη).

7)      Χρήση ιδεών, λέξεων κλειδιά, εικόνων κλπ.

8)      Πληροφορούμε τα παιδιά για τις στρατηγικές που θα χρησιμοποιήσουν στο μάθημα.

9)      Το παιδί σε ειδικό πίνακα που σχεδιάζουμε καταγράφει τα καθήκοντά του και εργασίες του π.χ. για το αυριανό μάθημα. Χρησιμοποιούν χρωματική κωδικοποίηση.

10)  Διδάσκουμε τρόπους να κρατούν σημειώσεις. Αρχικά τους δίνουμε ειδικούς πίνακες.

11)  Διδασκαλία κατά τον πίνακα:

Παράδειγμα - καθοδηγούμενη εξάσκηση – ανεξάρτητη εξάσκηση

12)  Οι μαθητές καταγράφουν:
ü  την κεντρική ιδέα
ü  τα κύρια σημεία
ü  τις λέξεις κλειδιά
ü  ένα περίγραμμα
ü  την ανάπτυξη του θέματος

13)  Αυτοέλεγχος. Οι μαθητές ελέγχουν την ορθότητα των όσων έγραψαν με αντίστοιχα που παρήγαγε ο δάσκαλος.

14)  Χρησιμοποιούμε περίγραμμα όπου σε διαφορετικά σημεία καταγράφεται η κεντρική ιδέα ή ιδέες και σε άλλο σημείο οι σημειώσεις.

15)  Οι μαθητές μπορούν να γράψουν ερωτήσεις.

16)  Να διαβάσουν ό,τι γράψανε.

17)  Να μαγνητοφωνηθεί ό,τι καταγράψανε.

18)  Να ακούσουν σε απομαγνητοφώνηση ό,τι διαβάσανε.

19)  Να το διορθώσουν μαζί με το δάσκαλο.

20)  Να δίνουμε αντίγραφα στο μαθητή από τις παραδόσεις μας.

21)  Να μαγνητοφωνεί τις παραδόσεις μας.

22)  Να δέχεται σχετική βοήθεια από έτερο πρόσωπο, ως γραμματέας του.

23)  Στρατηγική αστεριού

                                                    ποιος;              γιατί;                                                              πού;

                                            Κεντρική ιδέα

                           πώς;                                      πότε;