1. Σε σχέση με τους στόχους:
α. Υποδιαιρούνται οι στόχοι.
β. Κατανέμονται βαθμιαία σε διάφορα σημεία του διδακτικού έτους.
γ. Συγκεκριμενοποιούνται σε σχέση με τις ημερήσιες δραστηριότητες.
Δ. Συγκεκριμενοποιούνται σε σχέση με δραστηριότητες μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος (εβδομάδας – δεκαημέρου) κλπ.      

2. Σε σχέση με γνωστικά αντικείμενα:
α. Θέτονται στόχοι σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο και όχι με το μάθημα (γραπτός λόγος, ορθογραφία, γραμματική, ανάγνωση κλπ.).
β. Ο γνωστικός στόχος υποδιαιρείται.

3. Σε σχέση με το μάθημα - βιβλίο:
α. Γνωρίζουμε τους στόχους του μαθήματος.
β. Γνωρίζουμε την ύλη του μαθήματος.
γ. Κάνουμε επιλογή σ’ αυτά που θα επιμείνουμε περισσότερο.
δ. Επιλέγουμε δραστηριότητες που θα ασχοληθούμε πιο εμπεριστατωμένα.
ε. Μια διδακτική ώρα ενός γνωστικού αντικειμένου μπορούμε να την αφιερώσουμε αποκλειστικά σ’ ένα στόχο ενός γνωστικού αντικειμένου: σήμερα ασχολούμαστε με την ορθογραφία ή με το γραπτό λόγο ή με τη γραμματική.       

4. Σε σχέση με το μαθητικό δυναμικό:
α. Διαθέτουμε χρόνο δραστηριοτήτων με στόχο τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου.
β. Διάθεση χρόνου για ομαδική εργασία.
γ. Διάθεση χρόνου για συνεργασίες.
δ. Διάθεση χρόνου για ατομική παρέμβαση.
ε. Επιλογή δραστηριότητας – στόχου – γνωστικού αντικειμένου που θα δοθεί περισσότερος χρόνος.                          

5. Σε σχέση με τη διδακτική ημερήσια πράξη:
α. Επιλέγουμε τους στόχους που θα επιμείνουμε περισσότερο.
β. Επιλέγουμε τις δραστηριότητες που θα επιμείνουμε περισσότερο.
γ. Επιλέγουμε το χρόνο που θα γίνουν οι δραστηριότητες.
δ. Επιλέγουμε το είδος των δραστηριοτήτων που θα γίνουν σε σχέση με το χρόνο και τη μορφή μάθησης που ενδείκνυται (ομαδική, παραδοσιακή, συνεργατική, ατομική).
ε. Επιλέγουμε εμπεδωτικές παρεμβάσεις
     (επανάληψη, συγκεντρωτικές – ανακεφαλαιωτικές διαδικασίες, κατ’ οίκον εργασίες,  project, δημοσίευση εργασίας).